TRANG CHỦ
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Văn phòng - 0393.821372

Hotline - 0948.636.438
Truy cập hôm nay: 32
Tất cả: 57553
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
Gi?i thi?u chung

Ti?n thân là Công Ty S?n xu?t kinh doanh Lâm d?c s?n và D?ch v? Xu?t nh?p kh?u Hà Tinh, là doanh nghi?p nhà nu?c chuyên xu?t nh?p kh?u và s?n xu?t ch? bi?n lâm s?n trong và ngoài nu?c, du?c thành l?p t? 1986, d?n tháng 5 nam 2006 ti?n hành c? ph?n hóa, d?i tên thành Công ty C? ph?n Lâm d?c s?n và Xu?t nh?p kh?u Hà Tinh là thành viên c?a T?ng Công ty Lâm nghi?p Vi?t Nam.


 
Tr? s? Van phòng Công ty và Khách s?n Lam Ki?u

Logo Công ty

- Linh v?c ho?t d?ng: Thu mua, khai thác, ch? bi?n lâm s?n xu?t kh?u và tiêu th? n?i d?a. Kinh doanh nhà hàng khách s?n.Thu mua cung ?ng nguyên li?u dam gi?y.Tr?ng r?ng nguyên li?u. Kinh doanh xu?t nh?p kh?u. D?ch v? dua ngu?i lao d?ng di làm vi?c ? nu?c ngoài.

HAFORIMEX là m?t trong nh?ng công ty hàng d?u trong linh v?c s?n xu?t ván ép t?i d?a bàn mi?n trung . Nh?ng s?n ph?m ván ép c?a chúng tôi có du?c s? tin tu?ng c?a nhi?u d?i tác trong và ngoài nu?c nh? vào ch?t lu?ng b?o d?m, m?u mã phong phú và giá c? h?p lý. S?n ph?m c?a chúng tôi dã du?c dang ký thuong hi?u và dã du?c th? tru?ng n?i d?a dánh giá ch?t lu?ng cao.

 


(Hình ?nh Logo thuong hi?u 3 qu? núi trên s?n ph?m ván ép c?a Công ty )

Tr? s? chính : Kh?i 1 Th? tr?n Xuân An, huy?n Nghi Xuân, t?nh HàTinh
(Cách Tp Vinh và C?u B?n Thu? 2 km v? phía Nam).
Ði?n tho?i : 0393 821372 - Fax: 0393821372
Website: www.lamdacsanhatinh.com - Email: ldsht12i@gmail.com; haforimexht@gmail.com

H?i d?ng qu?n tr? :

1 - Ông Tr?n Xuân H?n: Ch? t?ch HÐQT

2 - Bà Nguy?n Th? Nga: U? viên HÐQT

3 - Ông: Lê Ð?c Minh: U? viên HÐQT

Ban ki?m soát:

1 - Ông Ðoàn Qu?c Anh: Tru?ng ban

2 - Bà Nguy?n Th? Thanh Xuân: Thành viên

3 - Ông Duong Van Phong: Thành viên

 
 
 
Công ty CP Lâm Đặc sản & Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh
Địa chỉ: Khối 1 Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 0393.821372 - Hotline: 0948.636.438
Email: info@lamdacsanhatinh.com - Web: http://lamdacsanhatinh.com